Baikar Blue logo.png

“ՊԱՅՔԱՐ”Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐԸ ՎԵԹԵՐԱՆՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

ԸՆԿԵՐ ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆ

(ՄԱՍ Գ.)

Լիբանանի ժողովուրդը միշտ լաւատեւ բնաւորութեամբ մբ է տոգորուած. այդ պատճառաւ ալ յաջողած է վերականգնիլ ամէն աղէտէ վերջ։ Նոյն լաւատեսութեամբ համակուածէ նաեւ տեղւոյն հայ համայնքը. երկուքն ալ հրաշքի համազօր վերականգնումի օրինակներ տուած են անցեալ մէկ դարուն։

Սակայն, այս անգամ աղէտներու համադրութիւնը անկարելի պայմաններ ստեղծած է. քաղաքական անորոշութիւնը, տնտեսական ահաւոր տագնապը, համաճարակն ու Պէյրութի պայթումըª յուսահատութեան եզրին մղած են բնակչութիւնը։

Երբ մարդիկ իրենց օձիքը ազատելու համար կը լքեն երկիրը, պէտք է պատկերացնել մնացողներուն վիճակը, մանաւանդ երբ անոնք անձնական հոգերու կողքին ստանձնած են համայնքային պատասխանատուութիւններ£ Այդ պատասխանատուութիւններէն մէկն ալ Պուրճ Համուտի Վահան թէքէեան վարժարանն է, որ ցարդ յաջողեցաւ վերապրիլ շնորհիւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան Հիմնադիր Մարմինի անդուլ ջանքերուն եւ խոհեմ առաջնորդութեան։

Դուրսէն տրուող օգնութիւնները, վստահաբար տեղ կը հասնին, սակայն, անոնք կրաւորական բնոյթի են. կրակի դիմաց գտնուողները տեղւոյն ղեկավարներն են, այս պարագային Հիմնադիր Մարմինի ժրաջան ատենապետ Յակոբ Գասարճեանը եւ իր նուիրեալ գործակիցները։

Եթէ համայնքին հետ Թէքէեան վարժարանն ալ յաջողի վերապրիլª ատիկա պիտի ըլլայ շնորհիւ նուիրեալ առաջնորդներու անսակարկ գործունէութեան։

ԽՄԲ.

 

Հ8.- Բոլորիս ծանօթ են ձեր զուարթախօսութիւնն ու ընկերային-հասարակական կապերը ձեր միջավայրին հետ. Ինչո՞ւ համար չկրցաք հասարակ յայտարար մը գտնել գաղափարակից կարգ մը ընկերներու հետ եւ զարկ տալ Կեդրոնի բարգաւաճումին:

- Եթէ յետադարձ ակնարկ մը նետենք մեր անցեալի պատմութեան, պիտի նշմարենք թէ մեր պատուական ղեկավարներէն` Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան հիմնադիրներէն եղած է Լիբանանի մէջ Հայ երիտասարդական-համալսարանական միութեան: Ան կը հաւատար, որ հայ համալսարանականներէն է որ պիտի ստեղծուին վաղուան ղեկավարները, որովհետեւ անոնք կը նկատուէին լիբանանահայ գաղութի գիտակից եւ զարգացած խաւը եւ վերջապէս անոնց ուսերուն վրայ է որ պիտի դրուէր ազգային արժէքներու պահպանման խնդիրը:

Մեթր Սեդրակեանի, Գերսամ Ահարոնեանի նման ղեկավարներն էին որ հայ ուսանողներուն ճանչցուցին հայ մշակոյթը եւ զօրացուցին անոնց մէջ հայրենասիրութեան ու ազգասիրութեան գաղափարախօսութիւնը: Անոնք տուին իրենց միտքէն ու հոգիէն, որպէսզի հայ ուսանողները լծուին ազգային գործունէութեան մէջ ու ըլլան տիպար քաղաքացիներ, ամենակարեւորը` պատրաստելու համար վաղուան նոր մտաւորական ղեկավարները: Ազգային պարտաւորութիւն պահանջող աշխատանք մը, որ թերացան գործադրել վերջին ժամանակահատուածի   մէջ գործող ղեկավարները, նախապատուութիւնը տալով անկարեւոր հարցերու:

Եթէ այսօր հարց տրուի, թէ ինչո՞ւ համար կուսակցութիւնը կամ մշակութային միութիւնը այսօրուան իրավիճակին մէջ է, ակամայ պէտք է պատասխանը պրպտել վերոնշեալ հանգամանքներուն մէջ, եւ ոչ թէ  յատուկ անձի մը մէջ: Մինչեւ այն ատեն, որ մարդիկ իրենց անձնական շահերը կուսակցութեան վարկէն աւելի վեր կը դասեն, կարելի չէ նման մարդոց հետ գաղափարական շինիչ յարաբերութիւններ մշակել: Սակայն եւ այնպէս Պէյրութի Թէքէեան Մշակութային կեդրոնը բոլորին համար բաց է, բոլորին տունն է ան, պայմանաւ որ ներքին կարգապահութիւնը յարգուի. հակառակ որ ես` որպէս Հիմնադիրներու Մարմինի ատենապետ, իրաւունքը ունիմ այդ ընդունելու կամ ոչ, սակայն կը հաւատամ թէքէեանական սկզբունքներուն, որ բոլորս ալ պարտաւորութիւնը ունինք յարգանք մատուցելու մեր հիմնադիր ղեկավարներուն, որոնք ինչպիսի զոհողութիւններով մեզի ժառանգած են այս կառոյցներն ու մշակութային պատկանելիութեան զգացումը:

Երկար ժամանակէ ի վեր կուսակցութիւնը վերիվայրումներու մէջ է (ինչպէս նաեւ միւս աւանդական կուսակցութիւնները) եւ կը տառապի ՙես՚-ի ու ՙմենք՚-ի բարդոյթներով: Ժամանակն է որ միացեալ կեդրոն մը կազմուի ու բոլորս ճանչնանք այդ կեդրոնը, որ յարգանք պիտի պարտադրէ մէն մի կուսակցական ընկերոջ: Մեր կուսակցութեան մէջ մենք ունինք պատուական ու վաստակաւոր ընկերներ, որոնք փոփոխուող աշխարհին հետ աշխարհաքաղաքական նոր իրադրութիւններու լոյսին տակ, պատասխանատուութիւնը ունին ծրագրային առաջադրանքներու:

 

Հ9.- Ամբողջ ցուրտ պատերազմի շրջանին սփիւռքը հաւասարակշռուած վիճակ մը ունէր, մէկ կողմը Դաշնակցութեան կշիռին եւ միւս կողմէ ՌԱԿ-Բարեգործական եկեղեցի ճակատը: Ի՞նչ էր պատճառը, որ այդ հաւասարակշռութիւնը խախտեցաւ: Հայաստանի անկախացումը դեր մը ունեցա՞ւ այդ խախտումին մէջ, թէ Սփիւռքի բնական զարգացման հետեւանքն էր ան:

Այսօր ո՞վ կը ներկայացնէ Սփիւռքը Հայաստանի դիմաց եւ ո՞վ լիազօրուած է խօսելու Սփիւռքի անունով եթէ հարկ ըլլայ քաղաքական ատեանի մը դիմաց:

- Մեր կուսակցութեան պատմութեան մէջ ընդհանրապէս կարգ մը ղեկավարներ իրենց անձնական որոշումները կը կայացնէին նշանակելու համար ՌԱԿ-ի յարմարագոյն անձը` ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան կազմէն ներս: Սկզբնական շրջանին, յատկապէս Ազգային հերոս տիար Ալեք Մանուկեանի օրով, մենք ունէինք տասէ աւելի կուսակցական ընկերներ ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական կազմէն ներս, որոնցմէ ոմանք չէին արդարացուցած ինքզինքնին որպէս ԿՎ անդամ: Երբ ԿՎ ղեկը յանձնուեցաւ Տիկ Լուիզ Սիմոն Մանուկեանի, յարմարագոյն իսկ առիթով սուր ճօճեց ՌԱԿ-ի ղեկավար կարգ մը անդամներուն դէմ, եւ հակամարտութիւնը սկսաւ յստակ դառնալ ու հակազդեցութիւն ցուցաբերել: Հակառակ այն իրողութեան որ ՀԲԸՄ-ի ղեկավարութեան մօտ գաղափարակից ընկերներու ի նպաստ ՌԱԿ-ի կեցուածք ցուցաբերողներ եղան, սակայն վնասը հասցուած էր արդէն եւ արշաւը ծայր առած:

Այն ժամանակաշրջանին որ ես Նիւ Եորք կը գտնուէի, կարեւոր հանդիպում մը գոյացաւ ՌԱԿ-ՀԲԸՄ թեմայով, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերած էին Գարեգին Ա. Սրբազան, ՀԲԸՄ Նախագահ Պերճ Սեդրակեան, ՌԱԿ ղեկավար Հայկաշէն Ուզունեանն ու ես: Սոյն ժողովը կը նպատակադրէր որ Հայկաշէն Ուզունեան որպէս ՀԲԸՄ-ի փոխ նախագահ առաւել գործուն մասնակցութիւն բերէր ՌԱԿ-ՀԲԸ Միութենէն ներս: Եթէ այս մէկը իրագործուէր, այսօր բոլորովին տարբեր պատկեր կը պարզուէր ՌԱԿ-էն ներս: Հակառակ որ բոլորս ալ  համաձայն էինք եւ մեծ ճնշում բանեցուցած էինք, սակայն ընկ Հայկաշէն մերժելով մեր փափաքը, չուզեց ստանձնել այդ ծանր պատասխանատուութիւնը: Հայկաշէն Ուզունեանը մեծ յարգանք կը վայելէր թէ՛ Միութեան եւ թէ՛ կուսակցութեան շարքերէն ներս: Գիտէր երիտասարդ տարրերուն ընդմէջէն վաղուան ղեկավարը պատրաստել, այնպէս ինչպէս նոյն վերաբերմունքը  ցուցաբերած էր անձիս հանդէպ երբ ես Փարիզ փոխադրուեցայ, յաջորդ օրն իսկ յարմար նկատեց որ ես ստանձնեմ Միութեան ատենադպիրի պաշտօնը, որուն պատասխանատուութիւնը ստանձնեցի յաջորդող 15 տարիներուն, եւ որուն շնորհիւ յաջողեցայ կուսակցական գործունէութիւն ծաւալել համարեա ամբողջ Ֆրանսայի տարածքին: Նախագահ Ալեք Մանուկեանի օրով Սփիւռքի մէջ ՌԱԿ-ի դիրքը բոլորովին այլ էր, սակայն երբ Գարեգին Ա. ընտրուեցաւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս` արդէն իսկ մեր եւ Հայաստանի պետական ներկայացուցիչներու, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի երկու թեւերու հետ փոխյարաբերութեան միջեւ ցանկապատ մը սկսաւ հիւսուիլ:

Հայ քաղաքական աւանդական կուսակցութիւններու մտահորիզոնին վրայ  յայտնուած մտահոգութիւնը, յետանկախութեան տարիներուն նորովի հնչեղութիւն ստացած խնդիր է կուսակցական գործօնի արժեւորումը աշխարհասփիւռ հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ:

Հայաստանի Գ անկախութիւնը եկաւ ապացուցելու թէ հայրենի ժողովուրդը խորհրդային լուծի տակ իր արիւնէն, քրտինքէն եւ ազգային մտածողութենէն  շատ ծանր գին վճարեց կուսակցական շահը ամէն բանէ վեր դաւանող գաղափարախօսութեան: Պէտք է ընդունիլ, որ եթէ Սփիւռքի տարածքին գտնուող աւանդական կուսակցութիւնները ունէին իրենց տարակարծութիւնները, ապա խորհրդային Հայաստանի ճնշումի հետեւանքով առաւել ծանր տուրք վճարեցին միջ-կուսակցական եւ ներ կուսակցական վէճերը` յանգելով մինչեւ  եղբայրասպան վէճերու:

Հետեւաբար, ներկայ պայմաններու բերումով, երբ Հայաստանի մէջ ամենայն դիւրութեամբ կարելի եղաւ գոյացնել աւելի քան 24 կուսակցութիւն, ուստի ոչ մէկ աւանդական կուսակցութիւն նախապատուութիւնը ունի Սփիւռքը ներկայացնել կամ Սփիւռքի անունով խօսելու:

 

Հ10.- Ի՞նչ վիճակ կը ներկայացնէ այսօր Պէյրութի Թէքէեան վարժարանը եւ ի՞նչ երաշխիքներ կան անոր գոյատեւման:

-Եթէ յետադարձ ակնարկ մը նետենք Թէքէեան վարժարանի հիմնադրութեան  պատմութեան վրայ, պիտի դէմ յանդիման գտնուինք այն հսկայական անձնազոհ աշխատանքներուն` երբ 1951-ին, նիւթական, բարոյական եւ ֆիզիքական այն աննկարագրելի զոհողութիւններուն որ  ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի ղեկավարներն ու հաւատաւոր անդամները անշահախնդիր կերպով տարին:

 Սկզբնական շրջանին իբրեւ նախակրթարան գործած է Պուրճ Համուտի հայահոծ շրջանի Սանճաք թաղամասի իրարմէ հեռու գտնուող, վարձուած հինգ տարբեր շէնքերու մէջ: Վարժարանը 1965-ին օժտուած է նոր, սեփական շէնքով: Շնորհիւ անձնազոհ ղեկավարներու, հոգաբարձական կազմին եւ անշահախնդիր ուսուցչական կազմին, վարժարանը ունեցած է աւելի քան հազար աշակերտ, սակայն լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմի  արհաւիրքէն ետք բնականաբար սկսած է նուազիլ թիւը, իսկ այսօր նոյնիսկ շրջակայքէն ներս գտնուող այլ ազգային վարժարաններու փակումով հանդերձ, Վահան Թէքէեան վարժարանը թէկուզ հարիւր աշակերտով, իր գոյութիւնը ապահոված է շնորհիւ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի պատասխանատուութեան գիտակցութեան եւ մասամբ ալ Ամերիկայի ու Գանատայի ԹՄՄէն:

Թէքէեան վարժարանը մեծ գանձ մըն է մեր կուսակցութեան համար նա՛եւ Լիբանանի հայութեան համար: Պատմութիւնը կը վկայէ թէ Թէքէեան վարժարանը նախապէս կը գտնուէր հայահոծ շրջանի  մը մէջ, որուն շնորհիւ ան կը ծաւալէր աշխոյժ գործունէութիւն, սակայն դժբախտաբար Լիբանանի այսօրւան իրավիճակը այնպիսի հանգրուաններու մէջ է, որ հայութեան թիւի նօսրացումը, պատճառ դարձաւ աշակերտութեան թիւի նուազեցման, սակայն մենք` որպէս Հիմնադիրներու Մարմին ամէն ջանք ի գործ կը դնենք կարենալ ապահովելու համար վարժարանին գոյութենականութիւնը:

Ակնյայտ երեւոյթ է, թէ վերջին երկու տարիներու ընթացքին Լիբանանի գոյութեան ծանր վտանգ կը սպառնայ, եւ ան կը տուայտի տնտեսական, առողջապահական եւ ամէն առումով:

Այս ահաւոր երեւոյթին վրայ յաւելեալ մղձաւանջ մը եղաւ Պէյրութի նաւահանգիստը հարուածած հսկայական պայթումը որուն որպէս հետեւանք աղէտալի վիճակի մէջ ձգեց Պուրճ Համուտի, Քարանթինայի, Ժըմմէյզէի եւ Մար Մխայէլի շրջանները, նաեւ դարձեալ տուժեց վարժարանը կառուցային վնասներով:

Բնականաբար մեզի համար խիստ մտահոգիչ էր ընդհանուր երեւոյթը, սակայն մեր վարժարանին ու Թէքէեան կեդրոնի փլուզումը մտատանջող էր, թէ ինչպէս պիտի վերակառուցային աշխատանք տարուէր:  Դպրոցը սակայն ամէն դժուարութիւններու եւ մարտահրաւէրներու դիմաց վճռական կեցուածք ցուցաբերեց, եւ շարունակեց  պատնէշի վրայ մնալով, ուսումնառութեան նոր տարեշրջանն ալ բոլորել:

***

Պէյրութի պայթումին յաջորդ օրն իսկ, հակառակ երթեւեկային դժուարութիւններուն այցելեցի Թէքէեան կեդրոն եւ Թէքէեան վարժարան: Դպրոցին  վիճակը ահաւոր էր, սակայն Կեդրոնի քարուքանդ վիճակին ականատեսը ըլլալը  դիմադրելի զգացողութիւն չէր:  Ակամայ վերյիշելով մեր անցեալի փառքի օրերն ու պատուական ղեկավարները, թէ ինչպիսի մեծ զոհողութիւններով քար քարի վրայ դրած բարձրացուցին այս կառոյցը եւ ժառանգ ձգեցին մերօրեայ նորահաս սերունդին... աննկարագրելի էր: Պայթումը փլատակ դարձուցած էր ամէն ինչ, նոյնիսկ անհնար էր վեր բարձրանալ: Աչքիս առջեւ տողանցեցին բոլոր այն անհատները որոնք այս Կեդրոնէն ներս վայելած էին իրենց փառքի օրերը, պատիւ ու շքանշաններ ստացած, ղեկվար ըլլալու կոչումներ ստացած..., սակայն այդ պահուն իմ դէմս ունէի միայն ընկ Արա Թերզեանը, Կեդրոնի  հաւատաւոր տնօրէնը, որուն հետ փորձեցինք յարկ առ յարկ բարձրանալ: Այդ պահու արհաւիրքը ապրելէ ետք, խոստացայ ընկ  Արային, որ   միասնաբար պիտի վերակառուցենք այս կեդրոնը:

Յաջորդ օրն իսկ անմիջապէս յանձնախումբ կազմելու աշխատանքին լծուեցայ համախմբելով ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի անդամները, դպրոցի տնօրէնուհին եւ Վ. Թէքէեան վրժ-ի տնօրէնուհին ու  հոգաբարձական կազմի ատենապետն ու փոխ ատենապետը որպէսզի կարենանք գործերու բաշխում կատարել: Իւրաքանչիւր ներկայացուցիչ իր կարգին պատասխանատուութեան գիտակցութեամբ հսկայական աշխատանք տարաւ:

Գրեթէ ամէնօրեայ աշխատանքս եղաւ թէ վերանորոգման աշխատանքներուն հետեւիլը եւ թէ նիւթական օժանդակութիւն հաւաքելու աշխատանքը ուսերուս բերցնել:Նախ ԹՄՄ Կեդրոնին հետ կապ հաստատելով, ապա բար-երարներ ապահովելով, ամէնօրեայ «զում միթինկեներով զեկուցումներ տալով:

Բարերարներ գտնելու աշխատանքս սկսայ իմ անմիջական պարագաներէս` ազգականներէս ու աներձագներէս, որոնք Ֆրանսայի առաջնորդարանին միջոցով  իրենց ճիտին պարտքը մատուցեցին այս մեծ Միութեան: Փարիզի բոլոր բարեկամներս նոյն միջոցով նիւթական օգնութիւն հասցուցին մեզի: Դիմեցի նաեւ Ամերիկայի  զարմիկներուս, որոնք ԹՄՄ կեդրոնի միջոցով ղրկեցին իրենց լուման: ԹՄՄ-ի հարազատ բարեկամ ամերիկահայ բարերար Տիկ. Շողակ (Ռաֆֆի) Յովհաննէսեանն ու Վիեննաբնակ Տիար Լեւոն Թորոսեանը իրենց յարգելի անձնական նուիրատուութիւնը եւս  կատարեցին:

Մինչեւ Ղարաբաղեան պատերազմ լաւ ընթացքի մէջ էինք: Սակայն յետ պատերազմեան օրերուն բնականաբար դադրեցան օժանդակութիւնները, ի մտի ունենալով որ ժամանակի պարտադրանքը Արցախի ֆոնտին սատարելու պահանջք ունէր: Ուստի հարկադրուեցայ լիբանանեան մակարդակով դրամահաւաքի մը սկիզբ տալ եւ ակամայ սկսայ դիմել լիբանանի իմ տեղացի բարեկամներուս, որոնք անյապաղ բութացին օգնութեան: Մէյ մը որ յաջողեցայ այս միջոցէն օժանդակութիւն ձեռք ձգել, ուստի դիմեցի բոլոր բարեկամներուս որոնց հետ երեսփոխանական օրերուս մտերմութիւն մշակած էի:

Մեզի համար մեծ անակնկալ էր Թէքէեանի մնայուն բարեկամ, հայասէր պետական դէմք Ուալիտ Ժոմպլաթի 25000 ամերիկեան տոլարի օժանդակութիւնը: Խիստ կերպով դատապարտեց պատահարը եւ Կեդրոնի ահաւոր  պատկերները տեսնելով, նոյնիսկ իր բարեկամներուն ալ դիմեց, ինչպէս Անթուան Ֆլութիի որ աւերակներու տեսերիզը դիտելէ ետք 5000 ամերիկեան ֆրէշ դրամ յատկացուց եւ խոստացաւ իր բարեկամներէն ալ օգնութիւն ձեռք ձգել: Այսպէս աշխատանքը շարունակուեցաւ ԹՄՄ-ի բոլոր բարեկամներուն շնորհիւ ի գործ դրուեցաւ Թէքէեան վարժարանին եւ Կեդրոնին վերակառուցումը:

 

***

Իր հիմնադրութեան օրէն ի վեր, Թէքէեան Մշակութային Միութեան Հիմնադիրներու Մարմինը տարիներ շարունակ հոգացած է դպրոցին ծախսերն ու պէտքերը: Մենք ամէն ջանք ի գործ դրինք շարունակելու համար մեր այս իրավիճակը, բնականաբար շնորհիւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան որ ընդմիշտ իր նիւթական յատկացումներով սատար հանդիսացած է Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանին դիմագրաւելու համար ծանր պայմանները նման բոլոր այլ հայկական վարժարաններուն, երկրին մէջ տիրող տնտեսական տագնապին եւ համայնքի հայութեան նօսրացման հետեւանքով:

Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը անմիջապէս լուծուեցաւ իր հանգանակութեան արշաւին, այս անգամ` դիմագրաւելու այս նոր աղէտին հետեւանքները: Բարեբախտաբար կատարուած դիմումն ու սրտագին կոչը հասաւ ԹՄՄ-ի անդամներուն եւ բարեկամ շրջանակին,  բարերարներուն եւ կրթանուէր հաստատութիւններուն որոնք լիաբուռն կերպով սատարեցին վարժարանի վերանորոգութեան ծրագրին, հակառակ այն իրողութեան որ զուգընթաց այլ նուիրահաւաքներ կը կայանային տարբեր հայ գաղութներէն ներս:

ԹՄՄի Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատայի Կեդրոնական Վարչութիւնն ու ԹՄՄի Լիբանանի Հիմնադիրներու Մարմինը ընդմիշտ  գործակցած են միասնաբար սատարելու Վահան Թէքէեան վարժարանի  առաքելութեան որ ան շարունակուի ի փառս մեր ժողովուրդին:

Վահան Թէքէեան վարժարանի սան` Ազգային բարերար Սէմ Սիմոնեան գիտակից իր թէքէեանցիական պատկանելիութեան զգացումին, իր ասպետական նուիրատուութեամբ միշտ ալ սատար հանդիսացած է վարժարանիս կարիքներուն: Սակայն այս պարագային $100.000 ամերիկեան տոլարի օժանդակութեամբ թէքէեանի սաներուն շնորհեց արդիական ուսումնառութեան բոլոր մեթոտներուն տիրապետելու միջոցները: Երախտագիտական ամենաջերմ զգացումներով կը յայտնենք մեր շնորհակալական խօսքը, որովհետեւ շնորհիւ անոր մեծահոգի նուիրատուութեան` երկու տարիէ ի վեր թէքէեանցիներ զերծ կը մնան կրթաթոշակի վճառումէն:

Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը իր անցեալի փառքի օրերէն մինչեւ ներկայ պայմաններու մէջ միշտ ալ ունեցած է իր հաւատաւոր բարեկամները, որոնք Պէյրութի պայթումէն ետք իրենց նիւթական օժանդակութիւններով նեցուկ կանգնեցան թէ վարժարանին եւ թէ Կեդրոնին վերաշինութեան համար:

Վերջապէս կրնանք բարձրաձայնել, եթէ երկիրը բարելաւուի` մեր վարժարաններն ալ կրնան բարւոք  վիճակ մը ունենալ, իսկ եթէ  չի բարելաւուի` հայ ազգային դպրոցները բոլորն ալ վտանգի տակ են:

Վարեց` ՊԱՅԾԻԿ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Պէյրութ